Poslání, cíle a zásady domova pro seniory (dále jen DpS)

Posláním Domova pro seniory v Letovicích je poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Nepříznivá sociální situace definovaná pro přijetí osoby do domova pro seniory představuje stav, kdy pomoc a podporu nelze zajistit prostřednictvím rodiny, blízkých osob ani terénních či ambulantních služeb. Stav seniora vyžaduje nepřetržitou pomoc druhé osoby zejména z důvodu oslabení či ztráty schopností způsobených vysokým věkem či zdravotním stavem.

Naším cílem je zajistit naplnění potřeb uživatelů kvalifikovaným personálem. Pomoc a podpora je každému uživateli individuálně nastavena tak, aby mohl žít spokojeně, důstojně a bezpečně.

Zásady poskytování sociální služby:

 • zachování důstojnosti a respektování individuálních přání uživatelů,
 • podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů,
 • poskytování péče na základě individuálních potřeb uživatelů dobře spolupracujícím týmem,
 • snažíme se být otevřeným zařízením, spolupracujeme s lékaři, neziskovou sférou, podnikatelskou sférou, se školskými a kulturními zařízeními.

Krátkodobé cíle Domova pro seniory do konce roku 2020:

 • Rozšířit kvalifikační předpoklady v oblasti Bazální stimulace – zajistit a zorganizovat Prohlubující akreditační kurz Bazální stimulace pro zaměstnance CSSML.
 • Zajistit supervizi zaměstnanců úseku sociální péče.
 • Navýšit počet pracovníků v sociálních službách.
 • Zpracovat návrh řešení koupání uživatelů ve III. nadzemní podlaží.
 • Aktivně se zapojit do akce „Týden sociálních služeb“ 5.10. – 8.10. 2020.
 • I nadále pokračovat ve spolupráci s koordinátorem komunitního plánování pro ORP Boskovicko.

Dlouhodobé cíle domova pro seniory:

 • Udržet kvalitu poskytované služby.
 • Prohlubovat systematické vzdělávání všech zaměstnanců organizace s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace.
 • Pokračovat v navazování kontaktů s ostatními organizacemi s cílem dlouhodobé spolupráce určené k aktivizaci uživatelů (školy a školky, neziskové organizace, klub důchodců, ostatní domovy pro seniory v okolí).