Poslání, cíle a zásady pečovatelské služby (dále jen PS)

Poslání pečovatelské služby (dále jen PS)

je zajistit pomoc seniorům, osobám se sníženou soběstačností, z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění), zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového), a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s komplexní formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenních úkonů péče o vlastní osobu a domácnost.

Naším cílem je poskytovat pečovatelskou službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života výše uvedených osob s podporou rodiny, případně dalších návazných služeb v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

 

Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu a ve vymezeném čase:

Provozní doba v pracovní dny, víkendy a svátky je od 7:00 do 20:00 hod.

 

Cílová skupina

 • osoby s chronickým onemocněním

 • senioři

 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

 • osoby se zdravotním postižením 

Služba je poskytována osobám bez omezení věku 0 – 100 +

Kapacita služby je 130 uživatelů.

 

Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.

Pečovatelskou službu lze poskytovat i osobám:

 • trvale upoutaným na lůžko, které potřebují celodenní péči, a to za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky, dalšími osobami na základě individuálně dohodnutých pravidel,

 • osobám, které vyžadují při poskytování služby specifické podmínky (např. duševní onemocnění, závislosti na návykových látkách apod.), a to za předpokladu dodržení individuálně dohodnutých pravidel.

Důvody pro neposkytnutí pečovatelské služby:

 • neposkytujeme takovou sociální službu, o kterou osoba žádá,

 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

 • osobám, které nechtějí přistoupit na podmínky smlouvy o poskytování pečovatelské služby,

1. Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

 • zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí,

 • má možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti,

 • udržuje a uplatňuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a má vytvořeny podmínky pro seberealizaci,

 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby, kdy využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností).

Krátkodobé cíle pečovatelské služby pro rok 2020

 1. Aktivně informovat letovické občany o poskytování sociální služby, která jim umožní zůstat v jejich přirozeném prostředí.

 2. Pokračovat v projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“.

 3. Prohlubovat a rozšiřovat vzdělávání zaměstnanců pečovatelské služby formou školení, akreditovaných kurzů a stáží v souladu s novým nastavením pečovatelské služby a rozšířenou cílovou skupinou.

 4. Pokračovat v aktualizaci písemných materiálů týkající se poskytování pečovatelské služby.

 5. Zřídit edukační místnost v prostorách pro poskytování osobní hygieny.

Dlouhodobé cíle pečovatelské služby

 1. I nadále aktivně vyhledávat občany, kteří vzhledem ke své tíživé sociální situaci, vyššímu věku, zdravotnímu stavu a úbytku životních sil potřebují dopomoc při zajišťování péče o vlastní osobu a domácnost, a to nejen v Letovicích, ale i v místních částech a okolních obcích.

 2. Úspěšně transformovat poskytovanou pečovatelskou službu (změna dosavadního způsobu poskytování) v síti sociálních služeb tak, jak to umožňuje zákon o sociálních službách.

 3. Zakoupit a vyměnit elektricky polohovatelnou vanu se sprchovou židlí, vyměnit okna v prostorách pro poskytování osobní hygieny.

 4. Zakoupit automobil pro potřeby pečovatelské služby.

 5. Ve spolupráci s referentem správy bytových a nebytových prostor MěÚ Letovice zajistit opravy v bytech DPS. Jedná se především o postupnou výměnu oken v bytech a nebytových prostorách a opravu balkónů, které jsou již nevyhovující.

 6. Nakoupit další pomůcky do půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

 

Zásady poskytování sociální služby: 

Při poskytování pečovatelské služby dbáme na dodržování následujících zásad:

 • vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů, úcty k člověku a respektování důstojnosti každého jedince,

 • nevytvářet závislost uživatele na službě, ale poskytovat pouze takovou míru podpory, kterou uživatel nezbytně potřebuje,

 • vytvářet podmínky a prostor pro udržení tělesných a duševních schopností,

 • dodržovat individuální přístup v návaznosti na poskytování sociální služby dle potřeb každého uživatele,

 • podporovat u uživatelů samostatnost, běžný způsob života, sociální začleňování, respektovat jejich vlastní vůli a názory,

 • při poskytování pečovatelské služby dbáme na týmovou práci a kvalitní vzájemnou komunikaci,

 • dostupnost služby a rovný přístup k uživatelům – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost (v souladu s Listinou práv a svobod).