Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní, ošetřovatelská péče a rehabilitace

Uživatelé mají zajištěnou nepřetržitou 24hodinovou péči po celý rok. Potřebnou pomoc a podporu v běžných denních činnostech zajišťují pracovníci v sociálních službách. Zdravotní péči zabezpečují všeobecné sestry, fyzioterapeut a lékaři.  Volba praktického lékaře je vždy ponechána na rozhodnutí uživatele. V rámci poskytování ucelené zdravotní péče odesílají lékaři uživatele také na odborná vyšetření ke specialistům. V případě změny zdravotního stavu fungují lékaři v režimu návštěvní služby; případně je samozřejmě využívaná RZP. Uživatelům je zajištěna také psychiatrická péče a přímo v prostorách Domova je provozována stomatologická ordinace. Rehabilitační činnost zajišťuje fyzioterapeut, a to jak v prostorách fyzioterapie v suterénu budovy, tak na pokojích u jednotlivých uživatelů. Dvakrát týdně realizuje skupinové cvičení, v případě příznivého počasí se skupinové cvičení odehrává v altánu na zahradě.

Od roku 2009 pracujeme s certifikátem „Pracoviště bazální stimulace“. Cílem bazální stimulace je podpořit rozvoj pohybových a sebeobslužných činností člověka, rozvoj aktivit potřebných k seberealizaci a také rozvoj komunikačních schopností tak, aby byl maximálně využit vlastní potenciál člověka. Koncept bazální stimulace je v našem Domově využíván především u uživatelů s vyšší mírou závislosti na pomoci ošetřovatelského personálu. Důležitým aspektem péče o člověka je vnímat jej jako jedinečnou osobnost s bio-psycho-sociálními potřebami. Úkolem našeho personálu je vnímat a pochopit potřeby uživatelů, porozumět jim a poskytnout jim na základě získaných informací individuálně přizpůsobenou péči.

Základními prvky, se kterými koncept bazální stimulace pracuje, jsou pohyb, komunikace a vnímání. V rámci bazální stimulace je důležité prvotně zabezpečit základní životní funkce, jako je například příjem potravy, dýchání, toaleta, polohování. Vedle toho podporuje bazální stimulace také vnímání vlastního těla a pohybové funkce člověka. Důležitá je také komunikace personálu s uživatelem – přivítání se, oslovení uživatele, slovní komentář úkonů, které jsou prováděny. U uživatelů se sníženou schopností vnímání je zaveden iniciální dotyk (nejčastěji rameno nebo ruka), kterým se činnost vždy zahajuje.

V našem Domově využíváme v rámci bazální stimulace nejčastěji např. masáž zklidňující, povzbuzující, masáž stimulující dýchání atd. Při polohování využíváme speciální polohovací pomůcky.

Více informací o bazální stimulaci naleznete na informační nástěnce v přízemí budovy a také na letáčcích v prostorách Domova.

 

pokuj
linka
linka
 
 

 

Zooterapie

Od roku 2009 spolupracujeme s paní Yvonou Okáčovou, která našim uživatelům – ať už přímo u nás v Domově nebo na farmě U Lamáka – pravidelně zprostředkovává kontakt se zvířetem prostřednictvím zvířat vycvičených pro animoterapii – aktivity se psem = canisterapie, aktivity s lamou = lamoterapie, aktivity s koňem = hipoterapie. Od roku 2011 jsou tyto činnosti poskytovány jako registrovaná sociální služba prostřednictvím obecně prospěšné společnosti CANIS-HIPO-LAMOTERAPIE. Snahou této služby je napomáhat seniorům při respektování jejich individuálních potřeb ke zkvalitnění života.

Velmi oblíbená je u našich uživatelů canisterapie, která využívá pozitivního působení psa na člověka. Kontakt se zvířetem pomáhá ke zlepšení psychické pohody a tím ovlivňuje i celkový zdravotní stav uživatele. Canisterapie u nás probíhá 1 x za 14 dní a to jak ve formě skupinové, tak také individuálně. Podle potřeb jednotlivých uživatelů přispívá k rozvoji komunikace a citové vazby, ke zlepšování hrubé i jemné motoriky a při polohování pomáhá k uvolňování spasmů. Canisterapii provádí speciálně vycvičený pes s canisterapeutickými zkouškami.

S lamoterapií se naši uživatelé setkávají většinou 1 – 2x do roka. Lamoterapie přináší radost z kontaktu se zvířetem, podporuje komunikační schopnosti, poznávání a soustředěné chování. Kromě toho se při lamoterapii vždy dozvíme nějaké novinky a zajímavosti ze života lam. Lamí rodinku máme tedy v oblibě a zvláště ze setkání s lamákem Waldou máme pokaždé radost, neboť se naše organizace stala v říjnu 2012 jeho kmotrem.

S hipoterapií přichází naši uživatelé do kontaktu nejméně, o to větší je to pro ně pokaždé zážitek. Hipoterapie může probíhat ze země, a komu to zdravotní stav dovolí, může si vyzkoušet i pohled na svět z koňského hřbetu. Pro tuto činnost se využívají speciálně připravení koně s dobrým charakterem, kteří jsou spolehliví a dobře ovladatelní.

Kromě výše uvedených zooterapií mají naši uživatelé možnost těšit se z přítomnosti zvířat i přímo u nás v Domově – na chodbách mohou pozorovat rybičky a suchozemské želvy, od roku 2015 také šneky rodu Achatina. Milým zvířecím společníkem je pro naše uživatele také zakrslý králík, který se využívá jak k individuální, tak také skupinové zooterapii.

pokuj
linka
linka
 
 

 

pokuj
linka
linka